Felsefe (Tezli)

Felsefe Yüksek Lisans Programı, öğrenenlerin, felsefe sorunlarını çözebilme yeteneğini elde etmelerine; anlama, çözümleme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmelerine; olup bitenler arasındaki bağlantıları görmek üzere felsefi bakış açısı ve felsefi düşünüş kazanmalarına yardımcı olma amacını taşır. Programın genel amaçlarının dışında, özel amaçları da kısaca şöyle belirtilebilir: Felsefenin geçmişini dikkate almakla birlikte, salt geçmişe odaklanmamak  -çünkü günümüz dünyasında felsefeden beklenen yalnızca dünü öğrenmek değildir-;  dünün farklı düşünme modellerini kullanma yoluyla, içinde yaşadığımız dünyanın koşullarını, düşünme biçimlerini çözümleyebilmek; bu bakış açısıyla da yarının dünyasına hazırlanmak ve hatta yarının dünyasının yaratıcıları arasında yer almaktır. Bu özelliğiyle felsefe yüksek lisans aşamasında öğrenciden beklenen, çağdaş sorun ve sorular karşısında duyarlılık kazanmasıdır.

Eğitim Felsefesi, Etik ve Uygulamalı Etik, Felsefe ve Sosyal Politika alanlarında seçenekler sunan Programdan mezun olanlar çeşitli bakanlıklarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, etik kurullarında çalışabilecekleri gibi üniversite, ortaöğretim, medya, halkla ilişkiler şirketleri, yayınevleri, vakıf, STK ve gönüllülük esasıyla çalışan kuruluşlarda da yer alabilirler.

Bize Sor